Xã Bình Dương


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Văn Hùng
Ông Đặng Văn Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Võ Văn Trị
Ông Võ Văn Trị

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Phan Văn  Nam
Ông Phan Văn Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Lê Huy Trắc
Ông Lê Huy Trắc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

5 Lê Văn  Bảy
Ông Lê Văn Bảy

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

6 Nguyễn Thanh Vinh
Ông Nguyễn Thanh Vinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Thành  Đạt
Ông Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan