Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Xuân  Cẩm
Ông Nguyễn Xuân Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

2 Bùi Thanh  Việt
Ông Bùi Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Trần Vũ Bảo
Ông Trần Vũ Bảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Quốc Tuấn
Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Cơ quan
Bà Cơ quan