Bệnh viện Thăng Hoa


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Phước
Ông Nguyễn Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Ngọc  Tuân
Ông Nguyễn Ngọc Tuân

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Lê Tấn  Sơn
Ông Lê Tấn Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc