Trích yếu Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lĩnh vực Văn kiện Đại hội Đảng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 29/10/2020
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng