Tìm kiếm

Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước 2022
2 Trình điều khiển thiết bị (Driver) Bit4ID (USB token phiên bản mới) 2022
3 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA (dành USB token phiên bản cũ) 2022
4 Hướng dẫn cài đặt App ký số mới (Qoffice) 2022
5 Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật 2019
6 Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi 2019
7 Văn bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số 2019
8 Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
9 Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao 2019
10 Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
11 Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao 2019
12 Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
13 Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao 2019
14 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
15 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số 2019
16 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
17 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số 2019
18 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 2019
19 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân 2019