Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 112 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
12/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 13/07/2022 Đang có hiệu lực
09/NQ-HĐND 29/04/2022 Đang có hiệu lực
08/NQ-HĐND 29/04/2022 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 29/04/2022 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 29/04/2022 Đang có hiệu lực
03/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
02/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
01/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
07/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
06/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
05/NQ-HĐND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
04/NQ-HĐND 21/03/2022 Hết hiệu lực
44/NQ-HĐND 15/12/2021 Đang có hiệu lực
58/NQ-HĐND 15/12/2021 Đang có hiệu lực
45/NQ-HĐND 15/12/2021 Đang có hiệu lực