Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 148 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
01/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
07/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
03/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
06/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
04/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
05/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
08/NQ-HĐND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
42/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
44/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
34/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
48/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
47/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
51/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
43/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
45/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
39/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
50/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
46/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực