Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 199 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
59/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
56/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
58/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
55/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
46/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
51/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
53/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
57/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
54/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
47/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
48/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
50/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
52/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
39/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
43/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
34/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
42/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực
44/NQ-HĐND 12/10/2023 Đang có hiệu lực