Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu Hội thảo góp ý Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Năm 2022 Tháng 6 Xem chi tiết
2 Chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
3 Danh mục tài liệu triển khai nhiệm vụ năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
4 Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
5 Dự thảo Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
6 Dự thảo Quyết định Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND huyện Thăng Bình Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
7 Quyết định ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
8 Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
9 Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết
10 Danh mục các nội dung, đề án của các ngành trình UBND huyện Thăng Bình năm 2022 Năm 2022 Tháng 1 Xem chi tiết