Mẫu ký số điện tử trên Qoffice

HĐND HUYỆN (Mẫu văn bản ký số)

1. NGHỊ QUYẾT  tải v

2. QUYẾT ĐỊNH tải v

3. BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên) tải v

4. BÁO CÁO tải v

5. TỜ TRÌNH tải v

6. CÔNG VĂN tải v

 

UBND HUYỆN (Mẫu văn bản ký số)

1. QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp) tải về

2. QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp) tải về

3. BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên) tải về

4. BÁO CÁO tải về

5. TỜ TRÌNH tải về

6. GIẤY MỜI tải về

7. HƯỚNG DẪN tải về

8. KẾ HOẠCH tải về

9. CÔNG VĂN tải về

10. THÔNG BÁO tải về

11. CHƯƠNG TRÌNH tải về

 

PHÒNG, BAN HUYỆN (Mẫu văn bản ký số)

1. QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp) tải về

2. QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp) tải về

3. BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên) tải về

4. BÁO CÁO tải về

5. TỜ TRÌNH tải về

6. GIẤY MỜI  tải về

7. HƯỚNG DẪN tải về

8. KẾ HOẠCH tải về

9. CÔNG VĂN  tải về

10. THÔNG BÁO tải về

11. CHƯƠNG TRÌNH tải về

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN (Mẫu văn bản ký số)

1. QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp) tải về

2. QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp) tải về

3. BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên) tải về

4. BÁO CÁO tải về

5. TỜ TRÌNH tải về

6. GIẤY MỜI tải về

7. HƯỚNG DẪN tải về

8. KẾ HOẠCH tải về

9. CÔNG VĂN tải về

10. THÔNG BÁO tải về

11. CHƯƠNG TRÌNH tải về

 

Tin liên quan