Hướng dẫn chứng thư số

PHẦN MỀM CÀI ĐẶT

     1. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (Windows 32 bit).

     2. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (Windows 64 bit).

     3. Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.6 

     4 Phần mềm Bit4ID (Chứng thư số mới):

     5 Hỗ trợ từ xa (UltraViewer 6.4)   

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

     - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01

     - Tài liệu hướng dẫn ký số và xác thực chữ ký số bằng phần mềm VSignPDF.

     - Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng tool ký số (phần mềm Bit4ID):

BIỂU MẪU QUẢN LÝ

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân. (Mẫu 01)

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 02)  

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. (Mẫu 03)


     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 04)  

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. (Mẫu 05)

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (Mẫu 06)

     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. (Mẫu 07)
 

     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 08) 

     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. (Mẫu 09)

     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 10)

     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 11)

     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 12)

     - Văn bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số. (Mẫu 13)

     - Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi. (Mẫu 14)

     - Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 15)

Tin liên quan