Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Hiệu

Anh hùng Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1932, dân tộc Kinh, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khi hy sinh đồng chí là đảng viên, thiếu úy, chính trị viên tàu 54, Đoàn 125, Bộ Tư lệnh Hải quân.

<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm 1962, 1963,1964, Nguyễn Văn Hiệu l&agrave;m nhiệm vụ chuyển vũ kh&iacute; bằng đường biển v&agrave;o chiến trường miền Nam. Hoạt động trong điều kiện rất kh&oacute; khăn: T&agrave;u nhỏ, khi đi ngo&agrave;i khơi thường gặp s&oacute;ng to, gi&oacute; lớn, hạm đội Mỹ thường xuy&ecirc;n tuần tiễu ngăn chặn; đi gần bờ th&igrave; hay gặp t&agrave;u ngụy kiểm so&aacute;t chặt chẽ; nhiều chuyến gặp m&aacute;y bay quần lượn uy hiếp tr&ecirc;n đầu; t&agrave;u tuần tiễu ngụy k&egrave;m s&aacute;t hai b&ecirc;n theo d&otilde;i, Hiệu phải cho t&agrave;u v&ograve;ng qua v&ugrave;ng biển của nhiều nước. C&oacute; chuyến đi gặp b&atilde;o, c&aacute;c chiến sỹ phải vất vả chống đỡ với s&oacute;ng to gi&oacute; lớn, giữ cho t&agrave;u kh&ocirc;ng bị đắm, lại phải ăn lương kh&ocirc; nhiều ng&agrave;y rất gian khổ nhưng Nguyễn Văn Hiệu lu&ocirc;n động vi&ecirc;n anh em nỗ lực vươn l&ecirc;n . Nguyễn Văn Hiệu đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; chỉ huy v&agrave; đơn vị vượt qua mọi kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch, xử tr&iacute; nhiều t&igrave;nh huống phức tạp, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ chuyển 13 chuyến vũ kh&iacute; tới chiến trường Khu 7 v&agrave; Khu 9 an to&agrave;n. Trong chuyến đi v&agrave;o khu 9, từ ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 3 đến 24 th&aacute;ng 4 năm 1972, sau khi vượt qua được cơn b&atilde;o lớn th&igrave; t&agrave;u ta gặp địch&nbsp;phục k&iacute;ch,&nbsp;bao v&acirc;y. Nguyễn Văn Hiệu đ&atilde; chỉ huy đồng đội đ&aacute;nh trả quyết liệt, diệt nhiều t&ecirc;n địch. Khi hết đạn, anh để anh&nbsp; em bơi v&agrave;o bờ, c&ograve;n m&igrave;nh ở lại tiếp tục chiến đấu v&agrave; ph&aacute; hủy h&agrave;ng v&agrave; t&agrave;u, kh&ocirc;ng để lọt v&agrave;o tay địch. Nguyễn Văn Hiệu&nbsp; đ&atilde; anh dũng hy sinh ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 4 năm 1972 sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute; được tặng thưởng 1 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng hạng nh&igrave;, 1 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng hạng ba. Ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 11 năm 1978, Nguyễn Văn Hiệu được Nh&agrave; nước truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> (Theo :Ch&acirc;n dung Anh h&ugrave;ng thời đại Hồ Ch&iacute; Minh)</em></div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Tin liên quan