Anh hùng LLVTND Phan Nhu

Anh hùng Phan Nhu (Tức A Ma Lê) sinh năm 1926, tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Dân tộc Kinh. Khi hy sinh đồng chí là Bí thư Huyện ủy huyện 5, tỉnh Đắc Lắc.

<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng, Phan Nhu nhập ngũ tham gia chiến đấu tr&ecirc;n chiến trường Quảng Nam. Năm 1950 theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ, đồng ch&iacute; &nbsp;được điều về tỉnh Đắc Lắc trực tiếp l&agrave;m B&iacute; thư chi bộ x&atilde; Ta Bol, huyện Ma Đrắc. Trận đ&aacute;nh đầu ti&ecirc;n của lực lượng vũ trang tỉnh Đắc Lắc v&agrave;o ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 10 năm 1960 đ&atilde; ti&ecirc;u diệt 1 trung đội địch, thu to&agrave;n bộ vũ kh&iacute; ở Bu&ocirc;n Hoang đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động lớn đến phong tr&agrave;o đồng khởi gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền trong to&agrave;n tỉnh. Cuối năm 1965, Phan Nhu được giao l&agrave;m B&iacute; thư huyện ủy Huyện 5, l&agrave; địa b&agrave;n chiến lược để tổ chức lực lượng đ&aacute;nh v&agrave;o thị x&atilde; Ban M&ecirc; Thuột. Phan Nhu đ&atilde; chỉ đạo x&acirc;y dựng lực lượng, tiến h&agrave;nh 3 mũi gi&aacute;p c&ocirc;ng, ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o du k&iacute;ch chiến tranh, bảo vệ h&agrave;nh lang, tổ chức chuyển vũ kh&iacute; cho tỉnh v&agrave; khu. Phan Nhu c&oacute; c&ocirc;ng lớn trong l&atilde;nh đạo đấu tranh ch&iacute;nh trị, binh vận, giải ph&oacute;ng một v&ugrave;ng rộng lớn s&aacute;t thị x&atilde;, quận lỵ trong hai năm 1964 - 1965. Th&aacute;ng 11 năm&nbsp; 1967, tr&ecirc;n đường đi c&ocirc;ng t&aacute;c, Phan Nhu bị địch phục k&iacute;ch v&agrave; đồng ch&iacute; đ&atilde; anh dũng&nbsp; hy sinh. Phan Nhu l&agrave; c&aacute;n bộ Đảng, c&aacute;n bộ qu&acirc;n đội ưu t&uacute; ở Đắc Lắc v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Từ năm 1950 đến năm 1967 đồng ch&iacute; đ&atilde; gắn b&oacute; v&agrave; chỉ đạo phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng g&oacute;p phần t&iacute;ch cực đưa phong tr&agrave;o của tỉnh từ chỗ non yếu nhất của Khu 5 l&ecirc;n ngang tầm&nbsp; với phong tr&agrave;o chung của li&ecirc;n khu.<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 12 năm 1994, Phan Nhu được Nh&agrave; nước truy tăng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> </div> <div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> (Theo: Ch&acirc;n dung Anh h&ugrave;ng thời đại Hồ Ch&iacute; Minh)</em></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Tin liên quan