Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     1. Tổ chức kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.
     2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.
     3. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.
     II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
     1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
     - Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.
     - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     - Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
     - Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     - Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.
     - Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm này.
     2. Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014
     - Nội dung sinh hoạt chính trị: Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tổ chức ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, xây dựng nội dung thực hiện năm 2015.
     - Thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị: Tập trung triển khai trong các tháng 9,10,11 năm 2014.
     - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 20/8/2014.
     - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn triển khai sinh hoạt ở các đảng bộ, chi bộ và lồng ghép vào sinh hoạt chính quyền, đoàn thể bằng các hình thức phù hợp.
     3. Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
     - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 30/8/2014.
      - Các địa phương, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.
     4. Tổ chức Hội thảo khoa học
     - Tổ chức hai cuộc hội thảo cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/8/2014; Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày 28/8/2014.
     - Các địa phương tùy theo thực tế của đơn vị mình, tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về 45 năm thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
     5. Xây dựng và chiếu phim tài liệu nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu, thời lượng khoảng 30 phút, chiếu vào tối ngày 01/9/2014. Nội dung phim gắn 45 năm thực hiện Di chúc với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và các Chỉ thị 06 (ngày 07/11/2006), Chỉ thị 03 (ngày 14/5/2011) của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     - Các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các rạp chiếu phim trong toàn quốc lựa chọn, chiếu lại phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp mùng 2/9, đưa tin các hoạt động kỷ niệm.
      6. Tọa đàm, giao lưu trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí
     - Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan báo chí của ngành và địa phương tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng các phóng sự, đưa tin về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, các vùng miền của đất nước; biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     - Thời gian thực hiện chương trình tọa đàm, giao lưu trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí từ trước ngày 2/9/2014 và trong tháng 9/2014.
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Căn cứ vào định hướng nội dung và các hoạt động nêu trên, đề nghị các đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội; tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tại địa phương, đơn vị mình.
     2. Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.
     3. Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương có kế hoạch truyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, xúc động, có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về việc kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ban Tuyên giáo Trung ương
Ban Tuyên giáo Trung ương

Tin liên quan