Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có thêm 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Đến nay Thăng Bình có 6 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí NTM. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 15 xã đạt chuẩn NTM, trước mắt trong năm 2016 phấn đấu có thêm 2 xã là Bình Định Nam và Bình Phú sẽ đạt chuẩn NTM. Mặt dù đã đạt được nhiều kết quả trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, song chất lượng các tiêu chí ở những xã đạt chuẩn chưa cao, không đồng đều, thu nhập bình quân của người dân còn thấp, nhiều địa phương còn nặng về đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa có hướng mở trong các hình thức sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân.

     Nguyên nhân những hạn chế trên do một số tiêu chí chưa sát với thực tế nên việc vận dụng vào tình hình của huyện gặp nhiều khó khăn. Nhưng chủ quan mà nói thì mặt trận, hội đoàn thể chưa thật sự vào cuộc, công tác tuyên truyền vận động chưa đạt hiệu quả, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nhiều hạn chế, e ngại, không có các giải pháp táo bạo trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM. Người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Công tác phối hợp giữa các ngành của huyện với các xã chưa được thường xuyên, đồng bộ, chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Ban phát triển thôn chưa thể hiên hết trách nhiệm của mình, nhân dân tham gia các buổi tập huấn, tuyên truyền về nông thôn mới chưa nhiều. Việc huy động nội lực của dân trong xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.
    Để triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong thời gian tới cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức chỉ đạo, điều hành, quản lý thực hiện chương trình ở các cấp, trong đó có bộ phận chuyên trách Văn phòng điều phối NTM ở huyện . Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể  cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, bám sát các địa phương để đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn và giám sát quá trình thực hiện ở cấp xã.
     Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nội dung, phương châm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và hội đoàn thể các cấp để mọi người  nhận thức được rằng chương trình MTQG  xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, thường xuyên và liên tục trong nông thôn do cộng đồng dân cư và người dân làm chủ thể, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng NTM cấp huyện, cấp xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nông dân trong huyện đầu tư phát triển nghề làm nấm rơm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: Giang Biên

     Rà soát thực trạng nông thôn, qua đó điều chỉnh, bổ sung qui hoạch xây dựng NTM của từng xã, trước mắt tập trung điều chỉnh đối với những xã dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với nhu cầu nội lực của địa phương và khả năng hỗ trợ của ngân sách huyện.
     Triển khai thực hiện cụ thể đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp trong từng lĩnh vực cụ thể, từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát huy thế mạnh của vùng, của từng địa phương, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất hàng hóa theo qui hoạch, sản xuất lương thực, thực phẩm sạch ngay từ ý thức của nông dân. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chú trọng liên kết sản xuất giống để nâng cao thu nhập cho nông dân, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ngành chăn nuôi, trong đó phát triển ngành chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học và an toàn dịch bệnh, linh hoạt chuyển đổi nghề nông sang phi nông nghiệp như may mặc, các nghề truyền thống.Tập trung phát triển kinh tế biển, thực hiện tốt nghị định 67 của Chính phủ hỗ trợ vốn cho ngư dân đống tàu, vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản và bảo vệ biên giới quốc gia. 
     Phát huy có hiệu quả nguồn lực trong dân, tích cực vận động nhân dân đóng góp sức người sức của, hiến vật kiến trúc, cây trồng, đất đai trong xây dựng các công trình phúc lợi. Việc huy động nguồn lực theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Lồng ghép nhiều nguồn lực để ưu tiên đầu tư cho các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, phát huy tốt 2 nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước và vốn tín dụng thương mại để triển khai xây dựng NTM.
     Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành các thiết chế văn hóa ở nông thôn. Đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh trật xã hội,  ngăn chặn kịp thời các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội từng địa bàn dân cư.
     Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nông thôn mới đã được bố trí vốn, đảm bảo chất lượng, tiến hành giải ngân, thanh quyết toán đúng qui định. Đối với các công trình có qui mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản nên giao cho cộng đồng người hưởng lợi thực hiện tạo điều kiện cho người dân có việc làm và giám sát chất lượng công trình.
     Một điều rất quan trọng đó là, những địa phương nếu được công nhận đạt chuẩn NTM phải đạt được sự hài lòng, thỏa mãn của người dân, có như vậy người dân mới thực sự đồng lòng chung tay xây dựng NTM.
H.N

Tin liên quan