Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã đăng ký về đích năm 2017

Trong quý I và quý II năm 2017, Thường trực Huyện ủy và các ban ngành chức năng của huyện đã có các buổi làm việc với 4 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017: Bình Sa, Bình Trung, Bình Trị và Bình Phú để kiểm tra tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng nông thôn mới cụ thể đối với với từng tiêu chí, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

     Đến nay, 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Bình Sa, Bình Trung, Bình Trị, Bình Phú) đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Qua nghe các địa phương báo cáo nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, Thường trực Huyện ủy ghi nhận những cố gắng và những kết quả tích cực của các địa phương trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các địa phương đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp, xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh,…Cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn đã nhận thức sâu sắc về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp xây dựng nông thôn mới được nâng lên. Ban Chỉ đạo của xã đã xây dựng được kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhất là việc rà soát các tiêu chí, hướng dẫn tổ chức công việc cần làm để phấn đấu đạt được yêu cầu, nội dung của từng tiêu chí. Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể xã đã xác định rõ nhiệm vụ và có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện…,

Ảnh: Một trong những công trình bê tông GTNT trong kế hoạch NTM năm 2017 của xã Bình Sa
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã vẫn còn một số hạn chế: công tác thông tin tuyên truyền tuy được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện các tiêu chí còn chậm do gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn. Ở một số địa phương, vẫn chưa huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng nông thôn mới.
     Để khắc phục những hạn chế, hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017, Thường trực Huyện ủy đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, quyết tâm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích đúng kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị của cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo đủ chuẩn theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI); đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh uỷ về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Mặt trận, các đoàn thể đạt kết quả cao nhất để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mặt trận, các hội đoàn thể, các ban, ngành, các thôn của xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, luôn đặt người dân ở vai trò trung tâm của phong trào xây dựng nông thôn mới.
     Tập trung triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, khẩn trương khởi công xây dựng các công trình đã được phân bổ nguồn vốn thuộc tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ…; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện có mục tiêu các công trình, hạng mục công trình theo từng chỉ tiêu bộ tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các công trình, dự án trước 30/9/2017 để làm cơ sở cho việc đánh giá, thẩm định và xét công nhận xã nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc việc trả nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các công trình đã hoàn thành. Nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã trong việc xây dựng các công trình trên địa bàn.
     Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng đánh giá, thẩm định thực chất mức độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các xã. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn, đôn đốc xã thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo ngành theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng thuộc các tiêu chí chưa đạt.
     Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (Khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phòng NN&PTNT huyện tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện hoàn thành việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Đồng thời chủ động phối hợp với địa phương trong việc thực hiện tiêu chí số 13: tổ chức sản xuất. Hỗ trợ pháp luật, khuyến khích người dân mạnh dạn ký hợp đồng liên kết sản xuất nông sản với các Hợp tác xã, với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi liên kết sản xuất bền vững, giúp ổn định thị trường cho nông sản của nông dân.
      Hy vọng rằng với kinh nghiệm rút ra từ các xã đạt chuẩn NTM, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu 4 xã Bình Phú, Bình Sa, Bình Trung, Bình Trị sẽ về đích xây dựng NTM năm 2017 theo đúng lộ trình đề ra.
T.D

Tin liên quan