Xã Bình Phú sẽ tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 20.3 2018

Bình Phú là xã miền núi, cách trung tâm huyện Thăng Bình khoảng 12 km về phía Tây. Diện tích tự nhiên hơn 2.800 ha. Toàn xã có 05 thôn với 1.210 hộ, 4.593 khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã: nông nghiệp 63,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 22%, thương mại và dịch vụ 14,5%;

     UBND xã xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017 được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 04/02/2013. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Đảng ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, tổ chức quán triệt đến toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã. UBND xã hợp đồng đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 14/06/2013.
     Năm 2013 khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Bình Phú chỉ đạt 02 tiêu chí (gồm tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 19 về Quốc phòng an ninh); thu nhập bình quân đầu người 17,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo15,54%.
     Qua 05 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phú đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho nhân dân.
     Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới với những kết quả đáng phấn khởi.
     Xã đã tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch tổng thể, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu trung tâm xã đáp ứng yêu cầu với tình hình thực tiễn của địa phương, phù hợp và đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo tiêu chí môi trường.