Đảng bộ xã Bình Chánh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình đã có những cách làm hiệu quả trong việc thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

     Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm cụ thể, kịp thời; xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy nhất quán trong việc việc triển khai thực hiện, để đạt kết quả tốt thì trước hết các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể phải gương mẫu thực hiện tốt để cho cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân noi theo. Với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau và phải đồng bộ. Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Công đoàn xã tổ chức hội thi tìm hiểu về “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ Quân sự tổ chức hội thi chuyên đề “Thực hành phong cách và cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Đoàn thanh niên tổ chức hội thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội cựu Chiến Binh, Hội phụ nữ tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, hội viên, nói chuyện thời sự do báo cáo viên Huyện ủy triển khai; Trường tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác... Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị, chỉ đạo các chi bộ đăng ký chuẩn mực đạo đức và đã thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; quy định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của cơ quan; nâng cao đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; cùng nhau xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Đảng ủy, các chi bộ và từng cá nhân cán bộ, đảng viên tùy theo điều kiện thực tế lựa chọn thực hiện nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ trọng tâm: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các chi bộ trực thuộc. Khi phát hiện những thiếu sót, hạn chế thì kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh, khi vi phạm thì kiên quyết xử lý, nhất là những vi phạm pháp luật; Điều lệ Đảng, những điều cấm cán bộ, đảng viên không được làm…
     Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu.

Ảnh: Hội thi “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Công đoàn xã tổ chức
     Có thể nói, qua quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên xã Bình Chánh đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong cách làm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương đã nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo. Đa số cán bộ, đảng viên đều thực hiện các chuẩn mực đạo đức đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm phát sinh ở đơn vị cũng như vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng, từ đó khắc phục được tình trạng đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc.
     Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Việt cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Bình Chánh xác định việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

Tin liên quan