Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

.

     Chi cục Thuế huyện Thăng Bình hiện đang quản lý 298 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 22 hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 133 đơn vị sự nghiệp kê khai thuê thu nhập cá nhân, 30 đơn vị kê khai nộp phí, lệ phí; 3.200 hộ kinh doanh cá thể, trong đó 1.300 hộ nộp thuế hằng tháng; 120 tổ chức nộp Tiền thuê đất, trên 45.250 hộ gia đình nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hằng năm có trên 12.500 lược người nộp các khoản thuế và phí liên quan đến đất đai.
     Trong những năm qua, Chi cục Thuế đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước và tăng rất nhanh trong 10 năm qua: Từ 20,115 tỷ đồng năm 2007, đến năm 2017 là 127,343 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2018, đến ngày 30/12 đã thực hiện được 170 tỷ đồng, vượt 58% so với dự toán tỉnh giao, vượt 39,86 % so với dự toán HĐND huyện giao.
     Có thể nói, thành công lớn nhất của Chi cục Thuế là đã tạo lập và phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể CBCC, các đoàn thể nhân dân vào công tác thu ngân sách. Đặc biệt có sự lãnh chỉ đạo xuyên suốt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và của Cục Thuế Quảng Nam, cùng với sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn làm cho công tác thu thuế thực sự trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành. Đồng thời nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về Luật Quản lý thuế, tạo được sự bình đẳng, tin cậy giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.
     Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, đồng thời qui mô, hình thức, cách thức hoạt động của các doanh nghiệp cũng đa dạng và phức tạp hơn. Do đó cơ chế quản lý cũ đã không còn phù hợp, đòi hỏi phải chuyển sang cơ chế quản lý mới, tiên tiến hơn, đó là cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế. Để thực hiện mô hình quản lý theo chức năng thì nhiệm vụ hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế là một trong những công tác được coi là chìa khóa tăng thu cho NSNN.
     Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế luôn quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho NNT trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế theo quy định của Nhà nước.
     Nhằm hỗ trợ NNT trên địa bàn huyện tự khai, tự tính, tự nộp tiền thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị mình, Chi cục Thuế huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT theo hướng đa dạng, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay. Theo đó ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan: pano áp phích, niêm yết công khai; hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại, bằng văn bản; phát tờ rơi, thì tuyên truyền hỗ trợ qua địa chỉ Email của người nộp thuế là công cụ hữu hiệu nhất; đồng thời Chi cục Thuế đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan, Đài truyền thanh-Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của huyện để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách thuế, các văn bản mới sửa đổi, bổ sung các quy định chính sách thuế…
     Chi cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nhằm hỗ trợ tối đa cho NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực giúp NNT nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới. Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để có nhiều kênh tuyên truyền, tạo dư luận xã hội đồng thuận, ủng hộ công tác thuế. Tranh thủ hỗ trợ bên ngoài cả về nhân lực, kinh phí, trí tuệ để có tiếng nói nhiều chiều hơn trong tuyên truyền vận động NNT.
     Song song với đó, thông qua Hội nghị đối thoại với người nộp thuế để tăng cường tọa đàm, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện pháp luật thuế; chủ động tiếp cận NNT, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu nhu cầu của NNT để có nội dung và cách thức hỗ trợ phù hợp hơn. Thực hiện “Xã hội hóa” công tác tư vấn, hỗ trợ về thuế, khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức làm dịch vụ tư vấn thuế, khai thuế, quyết toán thuế; chữ ký số, khai và nộp thuế qua mạng (FPT, VNPT, Viettel)... để giảm tải công việc của cơ quan thuế, từ đó có điều kiện tập trung cho các công việc chuyên sâu của ngành.
     Bà Phan Thị Thu Nguyệt- Phó Chi cục Thuế cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền hỗ trợ NNT, Chi cục đã bắt đầu sửa đổi từ những việc làm thường xuyên đơn giản nhất. Từ phong cách, thái độ phục vụ đến việc trả lời điện thoại; ban hành văn bản đều nghiên cứu gọt giũa để nội dung ngắn gọn, chính xác, có tính thuyết phục và tạo nhiều thiện cảm. Mỗi giải pháp mới, cách làm mới đều bắt nguồn từ sự nhiệt tình, trách nhiệm và sự say mê công việc của CBCC Chi cục Thuế.