Triển khai thực hiện Đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Tổng cục Thuế có công văn số 5361/TCT-KK về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ Đăng ký thuế bằng phương thức điện tử. Do dịch vụ đăng ký thuế điện tử là dịch vụ mới, làm thay đổi cách thức kê khai, nộp hồ sơ của người nộp thuế và xử lý hồ sơ của cán bộ thuế. Nay, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện như sau:

     1. Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử (bao gồm hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin của cá nhân và người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, hồ sơ khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ khôi phục mã số thuế) đến cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 và Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.
     Tổng cục đã đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (phân hệ icanhan đối với tài liệu dành cho người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác; phân hệ etax đối với tài liệu dành cho tổ chức, doanh nghiệp) để người nộp thuế dễ tra cứu và thực hiện.
     2. Khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế khi người nộp thuế kê khai hồ sơ.
     - Trường hợp người nộp thuế nhập chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử.
     - Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC) cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế trong thời hạn chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử.
     3. Các bộ phận thuộc cơ quan Thuế được phân công giải quyết hồ sơ đăng ký thuế thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 95/2016/TT-BTC, Thông tư số 66/2019/TT-BTC và Quy trình quản lý đăng ký thuế đồng thời trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế.
     Khi đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy (hồ sơ giấy) cho cơ quan thuế để nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
     Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến thời hạn nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKT hoặc Thông báo MST ghi trên Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế mà người nộp thuế không đến cơ quan thuế để nhận kết quả, bộ phận ĐKT xử lý như sau:
     - Trường hợp người nộp thuế không có văn bản gửi cơ quan thuế (nêu rõ lý do nhận kết quả sau ngày đến hạn nhận kết quả ghi trên Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế và đề xuất ngày nhận kết quả cụ thể): Bộ phận ĐKT thực hiện hủy hồ sơ đăng ký thuế điện tử và mã số thuế đã tạo cho người nộp thuế.
     - Trường hợp người nộp thuế có văn bản gửi cơ quan thuế: Bộ phận ĐKT cập nhật số, ngày của văn bản và thời hạn nhận kết quả vào hệ thống TMS phân hệ ĐKT để không thực hiện hủy hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.
     Trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế xảy ra sự cố dẫn đến việc không lập và gửi được hồ sơ đăng ký thuế điện tử, thì người nộp thuế nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc qua đường bưu chính.
     Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế khi giao dịch với cơ quan thuế đều được giải quyết hoàn toàn miễn phí, cơ quan thuế không thu bất kỳ khoản phí, lệ phí nào./.

Tin liên quan