Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020

Nhằm triển khai thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020 với thành phần gồm đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình, Phòng Nội vụ huyện do đồng chí Trương Văn Lý - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn.