Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đột phá về cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Xác định cải cách hành chính là giải pháp tiên quyết trong hệ thống giải pháp tạo động lực và đột phá cho sự phát triển các mặt kinh tế, xã hội của địa phương, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Ảnh: Người dân được hướng dẫn tận tình khi đến liên hệ thủ tục hành chính tại địa phương
     Huyện đã thường xuyên chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Cơ chế một cửa từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp; chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực được nâng lên; cải cách tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, từng bước khắc phục được sự chồng chéo, vướng mắc trong quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực; Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; Triển khai áp dụng có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; Việc thực hiện Đề án tuyển chọn và đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2016 (Đề án 500) theo chủ trương của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính; Công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đã tạo động lực để các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được coi trọng; Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ phục vụ công việc được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng đã nâng cao chất lượng công việc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
     Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế nhất định cần đề ra những nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong thời gian đến. Cần quán triệt vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục. Gắn kết quả cải cách hành chính với với đánh giá cán bộ công chức cuối năm, công tác thi đua, khen thưởng, đề đạt, bổ nhiệm.
     Nâng cao chất lượng công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND đã ban hành, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gắn với theo dõi và quản lý thông qua phần mềm ứng dụng chuyên ngành Về cải cách thủ tục hành chính cần hướng đến xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, đồng bộ; Quy trình giải quyết ngắn gọn, đơn giản; Công chức chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, chu đáo, chuyên nghiệp; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao dựa trên kết quả giải quyết thủ tục đáp ứng được yêu cầu; Tạo môi trường thông thoáng, cắt giảm triệt để chi phí không chính thức, thu hút đầu tư; Thực hiện giám sát đồng bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện qua hệ thống camera, khắc phục các tiêu cực, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục.
     Tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hợp lý, khoa học, bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tăng cường củng cố bộ máy, nhất là ở cơ sở, thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết sắp xếp, bố trí lại những cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, trình độ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình công tác của HĐND và UBND huyện. Rà soát, ban hành các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết từng công việc, từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể.
     Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt các quy chế, chính sách về thu hút trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định. Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở thống nhất quan điểm, quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động một cách dân chủ và khách quan, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá. Xây dựng và thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị. Kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu với nhân dân, doanh nghiệp.
     Tiếp tục đẩy mạnh thực hiên cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp. Thực hiện dân chủ hóa, công khai minh bạch về tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
     Tăng cường hiện đại hóa hành chính. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là hệ thống họp trực tuyến. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, trong đó đảm bảo tất cả cán bộ, công chức thực hiện và giải quyết công việc trên môi trường điện tử phù hợp. Tập trung và tiến tới nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đảm bảo đa số thủ tục hành chính được đưa vào cung cấp mức độ 3 trở lên. Chú trọng triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; Thống nhất việc theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và áp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung thống nhất của cơ quan hành chính các cấp.
     Kỳ vọng rằng, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng với những giải pháp, đột phá thời gian đến sẽ tiếp tục đem lại những tín hiệu tích cực, góp phần làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của huyện./.

Tin liên quan