Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và hiện đại hoá nền hành chính. Những năm qua, công tác cải cách TTHC trên địa bàn thị trấn Hà Lam đã có những chuyển biến rõ nét.

     Ở vị trí trung tâm của huyện, hàng ngày, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của thị trấn Hà Lam có rất đông công dân đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Thọ - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân luôn được chú trọng, địa phương luôn đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động. Hàng năm, UBND thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Tư pháp, lao động – thương binh và xã hội, địa chính – xây dựng…”.
     Công tác cải cách hành chính (CCHC) từ đầu năm đến nay của UBND thị trấn Hà Lam đã đạt được những kết quả tích cực. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền của thị trấn được thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; cơ chế một cửa, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ sử dụng trang thông tin nội bộ, mail điện tử của thị trấn đạt cao (trên 95%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan được đầu tư cơ bản, tạo môi trường làm việc tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. UBND thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt các ban ngành tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Các ban ngành và địa phương đều đưa nhiệm vụ hoàn thành tốt công tác CCHC là một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đặc biệt, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo quyết liệt về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn thị trấn, tổ chức hội nghị lồng ghép các nội dung triển khai thực hiện CCHC cho CBCC trong cơ quan, từ đó, giúp nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị đối với công tác CCHC.
     Đến nay, UBND thị trấn Hà Lam triển khai đồng loạt việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân trên địa bàn thị trấn theo Quyết định 1258/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận 1 cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên 9 lĩnh vực đã được ban hành. Đồng thời, ban hành nội quy, quy chế làm việc tại Bộ phận 1 cửa và các quy định hướng dẫn trong giải quyết thủ tục hành chính trên 9 lĩnh vực. Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được UBND thị trấn Hà Lam tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn.
     Bên cạnh đó, UBND thị trấn Hà Lam đã triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý và điều hành công việc Q-Office, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy; bước đầu áp dụng chữ ký số và thực hiện nghiêm túc trong phát hành các văn bản văn bản hành chính thông thường.
     Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa ở thị trấn Hà Lam vẫn còn có mặt hạn chế như: kết quả giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng quá hạn nhưng chưa có văn bản xin lỗi người dân và tổ chức theo quy định; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định về giờ làm việc, văn hóa công sở có lúc chưa nghiêm; chưa có nhiều sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với lãnh đạo, các các cơ quan chuyên môn có liên quan chưa cao...

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Hà Lam
     Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, thời gian đến thị trấn Hà Lam tập trung thực hiện tốt các giải pháp: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đảm bảo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Tập trung củng cố bộ máy chính quyền, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức để đáp ứng với yêu cầu công việc được giao. Bám sát thực hiện theo chương trình hành động đã ban hành của Đảng ủy, UBND thị trấn, đảm bảo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác CCHC. Khắc phục những tồn tại để từng bước nâng cao hiệu quả trong công việc, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện của công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại không để tồn đọng và khiếu nại vượt cấp. Tập trung thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, nhất là các trường hợp liên quan đến đất đai, xây dựng nhà ở, công tác chứng thực, hộ tịch. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý công việc Q-Office rộng rãi cho CBCC trong toàn cơ quan, tiếp tục xây dựng cổng thông tin điện tử thị trấn để người dân có thể nắm thông tin nhanh chóng và thuận tiện…
     Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, công chức thị trấn Hà Lam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính cho mọi tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quy trình giải quyết công việc, hướng tới sự hài lòng của người dân; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin liên quan