Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Trước sự phát triển của xã hội thì vai trò của tuyên truyền cổ động trực quan lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, đến với quần chúng Nhân dân, một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm… góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

      Nhằm góp phần xây dựng huyện Thăng Bình ngày càng văn minh, giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của tỉnh và đất nước, trong những năm qua công tác tuyền truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Huyện xác định công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển trên mọi lĩnh vực, thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấy rõ được vị trí, vai trò; làm cho mọi người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện...

Ảnh: Tuyên truyền trực quan ở huyện Thăng Bình

     Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở huyện Thăng Bình thiết thực, không lãng phí, không phô trương, hình thức; đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, được các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quan tâm và phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị có chức năng tổ chức tuyên truyền cổ động. Công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện đã bám sát yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân đã đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm, các trục đường chính đều có hệ thống tuyên truyền đồng bộ gồm pa-nô, khẩu hiệu, cờ, hệ thống loa đài tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền cổ động được phát huy cao trong những ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị, những ngày kỷ niệm... tại các cơ quan, đơn vị và địa bàn các xã, hệ thống phục vụ công tác tuyên truyền trực quan như bảng điện tử, trụ pano, áp phích, cột treo băng rôn, khẩu hiệu được xây dựng kiên cố và thường xuyên được cải tạo, nâng cấp. Bên cạnh đó, còn có xe tuyên truyền lưu động ở huyện và các xã, thị trấn. Đây là hình thức tuyên truyền gần dân nhất, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong quần chúng Nhân dân. Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan đã tăng cường, cụ thể hóa các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình dễ hiểu đến Nhân dân một cách kịp thời và chính xác.
     Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông…
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện còn gặp những khó khăn như địa bàn dân cư rộng, chưa có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay; đội ngũ làm công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở còn ít, chưa đáp ứng kịp thời khối lượng lớn công việc nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền.
     Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện Thăng Bình, trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền cổ động trực quan nói riêng và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là hưởng ứng các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thức phải đa dạng, phong phú. Tập trung, quan tâm, đầu tư, đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền. Củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ tuyên truyền cấp xã, thị trấn. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền trực quan trong giai đoạn hiện nay./.

Tin liên quan