Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch 1617/KH-UBND về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc trong quá trình xây dựng NTM tại huyện Thăng Bình

     Mục đích đề ra là nhằm tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Quảng Nam và huyện phát động. Cải thiện, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa nhằm tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, làm nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Huy động nguồn lực toàn xã hội xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.
     Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện là tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tính cố kết cộng đồng, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người Thăng Bình về trí tuệ, tâm hồn, đạo đức, nhân cách tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững. Gắn kết và phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển văn hoá, du lịch nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá xây dựng, quản lý, vận hành phát huy các thiết chế văn hoá và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hoá của Nhân dân, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
     Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; trên 90% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, trên 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 85% xã, thị trấn và 90% thôn, khu phố có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; trên 70% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; thị trấn Hà Lam đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn, khu phố xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đã được UBND cấp huyện công nhận; trên 37% số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; trên 55% lượt tộc họ được công nhận Tộc văn hóa. Phấn đấu trên 90% số xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và trên 95% số xã đạt tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.
     Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 16/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80%, bình quân đạt 17,9 tiêu chí/xã; có 18 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Bình Phú đạt 7/12 tiêu chí (tiêu chí số 5,6,7,8,9,11,12).
     Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện nhà nhận thức sâu sắc rằng, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động lớn đến sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới; ngược lại, xây dựng nông thôn mới cũng góp phần thúc đẩy phong trào “TDĐKXDĐSVH” phát triển. Tin tưởng rằng cùng với những giải pháp cụ thể đã đề ra, phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần thiết thực thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Thăng Bình đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2023 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã đề ra.

Tin liên quan