Thăng Bình nỗ lực cải cách hành chính

Làm cho thủ tục hành chính trở nên gọn nhẹ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện và mang lại lợi ích chính đáng cho người dân, cho doanh nghiệp là đòi hỏi cấp bách trong thực tiễn hiện nay. Với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương hành chính, cấp ủy, chính quyền huyện Thăng Bình đã và đang nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

     Chỉ đạo sát sao, đồng bộ trong triển khai thực hiện
     Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Ðể đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian qua, huyện Thăng Bình đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: thường xuyên tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết các cấp về cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Ngay sau khi Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết 03, Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 07-CTr/HU thực hiện nghị quyết. Đến nay, hầu hết chỉ tiêu Huyện ủy đề ra đã đạt được; trong đó đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Qua khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt hơn 80%.
     Thăng Bình đã thực hiện tốt việc rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời sắp xếp, tinh giản bộ máy trong toàn huyện; đảm bảo hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của huyện tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Cơ chế “một cửa” được các địa phương thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tạo sự hài lòng của tổ chức, người dân. Thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai, tỷ lệ giải quyết đạt hơn 90%; tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa đạt 100%.
     Thực hiện chủ trương chung về tinh gọn bộ máy, ngoài tinh giản 394 biên chế, đến nay tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ và hợp đồng lao động khác của Thăng Bình đã giảm 428 người so với năm 2016. Đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được UBND tỉnh phê duyệt với khối hành chính là 79 vị trí việc làm, 102 biên chế; khối sự nghiệp là 40 vị trí việc làm, 75 biên chế...
     Về ứng dụng công nghệ thông tin, tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương cấp xã trong huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; mọi văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; mỗi cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; có 80% số hồ sơ công việc được xử lý qua môi trường mạng. Thăng Bình cũng triển khai các hệ thống một cửa điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, vừa qua huyện Thăng Bình đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến 22 xã, thị trấn mang lại hiệu quả thiết thực.
     Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm quy định về Quy tắc ứng xử; kiểm tra hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện công tác CCHC qua phần mềm Q-office để thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi các nhiệm vụ trong năm; công khai TTHC, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và xã, thị trấn để người dân biết và tham gia thực hiện. Với những giải pháp quyết liệt như vậy, công tác cải cách hành chính năm 2020 của huyện đạt được kết quả đáng khích lệ, xếp thứ 2/18 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh.

Thăng Bình tăng cường đầu tư ứng dụng CNTT, hệ thống họp trực tuyến góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

     Tạo cú hích mới
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục: Chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” ở một địa phương còn thấp, phần mềm một cửa điện tử vận hành chưa tốt; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa hiệu quả; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết còn chậm. Vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính nhất là trên lĩnh vực đất đai, cần tìm giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này.
     Do đó, trong thời gian đến, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các chương trình công tác CCHC. Địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC”. Bên cạnh đó, một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC trên địa bàn là chú trọng cải cách TTHC theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Huyện sẽ tập trung rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các TTHC không phù hợp, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Thăng Bình sẽ tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Để đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới huyện tiếp nhận và xử lý ngay phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tăng đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời, huyện sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công vụ. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đưa ra khỏi bộ máy, tổ chức của cơ quan, đơn vị những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân…
     Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả các cấp, các ngành, với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, công tác CCHC ở Thăng Bình sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện.

Tin liên quan