Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

     Thời gian qua, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền để tháo gỡ khó khăn, tập hợp, vận động các tầng lớp nông dân lao động, sản xuất, học nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

     Trong năm 2021, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã quản lý và trực tiếp hỗ trợ nông dân vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân gần 4,3 tỷ đồng, qua đó giúp hàng ngàn lượt hộ có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Nam giúp nông dân vay trên 227 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân từ huyện đến 22 xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề và tư vấn, hỗ trợ nông dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tiếp tục thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện với Hợp tác xã thanh niên Thăng Bình mở rộng triển khai, cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phối hợp cùng các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản… để nông dân ứng dụng vào sản xuất như: tập huấn sản xuất lúa Đông Xuân, Hè Thu năm 2021, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi,… được 6 lớp với 350 người tham dự.  Hội Nông dân huyện đã ký kế hoạch liên tịch với Phòng NN&PTNT huyện hướng dẫn các hộ sản xuất trên địa bàn huyện đăng ký tham gia sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao với các sản phẩm Cà gai leo Đại Việt - Bình Định Nam, Nước mắm nhĩ cá cơm –Bình Dương, Gạo sạch Trường Giang – Bình Đào , Bột khoai lang tím – Bình Sa, Bột bí đỏ Nhật Hưng – Bình Triều, Hạt sen sấy khô - Sen Việt của HTX thanh niên Bình Đào.

     Bên cạnh đó, Hội luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xứng đáng là vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, thể hiện vai trò chủ thể của nông dân trong chương trình MTQG xây dựng NTM và các phong trào thi đua khác có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” xã “4 có”: sản phẩm đặc trưng- có khu dân cư NTM kiểu mẫu -  có tuyến đường hoa - có cổng chào; khu dân cư “3 có”: có vườn xanh -  có nhà sạch - có ngõ đẹp.

     Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa được triển khai đồng đều. Các mô hình mới, cách làm hay chưa kịp thời nhân rộng. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Hội còn chậm, chất lượng hoạt động một số tổ chức cơ sở Hội chưa cao…

     Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VII (Khóa X) đã khẳng định: “Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới”. Điều đó cho thấy, nói đến vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nói tới một thành phần xã hội đóng vai trò chủ đạo, có vị trí trung tâm trong phát triển nông nghiệp - nông thôn. Từ thực tiễn khách quan đó đòi hỏi các cấp Hội phải tập trung thực hiện một số giải pháp sau

Tích tụ, tập trung ruộng đất đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Thăng Bình

     Một là, phát huy vai trò, vị trí của Hội Nông dân làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoạch định các chủ trương, chính sách trực tiếp cho sự phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Tổ chức Hội cần thể hiện rõ vai trò đại diện cho nông dân để có cách nhìn, cách đánh giá và lựa chọn hợp lý nhất các chương trình, đề tài nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của nông dân. 

     Hai là, tập trung đổi mới tư duy nhận thức về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa nông sản, đảm bảo năng suất, chất lượng, tăng giá trị kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm có uy tín và đảm bảo an toàn thực phẩm. Người nông dân phải hiểu được rằng, bằng nỗ lực vươn lên, thay đổi cách nghĩ, cách làm mới thoát nghèo bền vững. Bản thân tổ chức Hội hay các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn chỉ mang tính hỗ trợ, kích thích...Cần tăng cường phối hợp với các đoàn thể, hợp tác chặc chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển một cách toàn diện hơn.

     Ba là, khắc phục việc sản xuất nhỏ lẽ, manh mún. Hội cần tập trung vận động, tuyên truyền cho bà con tiếp cận với kinh tế tập thể. Chỉ có liên kết với nhau tạo thành một khối vững chắc mới giảm thiểu được những rủi ro trong sản xuất cũng như tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tránh bị tư thương ép giá.

     Bốn là, thường xuyên đổi mới và tổ chức các hoạt động của Hội Nông dân, làm cho người nông dân thay đổi tư duy, nhận thức mới về vị trí, vai trò của mình, đồng thời phải có kiến thức mới, trình độ khoa học công nghệ, trình độ kinh tế thị trường... góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nền kinh tế thị trường. Triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết, việc liên kết “4 nhà”; việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản cho nông dân. Xây dựng cơ chế, phương thức phù hợp để nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn

     Năm là, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà xu hướng tất yếu là rút ngắn khoảng cách giữa các lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. Vì vậy sẽ không còn là người nông dân theo đúng nghĩa truyền thống, mà là người nông dân phải tăng về chất để ứng dụng những công nghệ cao vào các khâu tạo giống, cải tạo môi trường sinh trưởng của cây trồng và vật nuôi, sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản. Do vậy, Hội phải tạo điều kiện cho chủ thể phát triển nông nghiệp trở thành thành viên của các loại hình kinh tế hợp tác sản xuất hàng hóa lớn.

     Trong giai đoạn mới, nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn đóng vai trò quan trọng. Do đó, cần có nhiều chính sách về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn… Trong đó, cần được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, các ban ngành, đầu tư một cách có trọng tâm, trọng điểm vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy những lợi thế về tiềm năng và thế mạnh của địa phương và phát huy vai trò chủ thể của nông dân để xây dựng nền nông nghiệp bền vững và xây dựng thành công nông thôn mới. 

Tin liên quan