UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, ngày 24/01/2022 UBND xã Bình Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022.

Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022

 

     Thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU ngày 26/11/2021 của Huyện ủy Thăng Bình về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Thăng Bình về công tác cải cách hành chính năm 2022; UBND xã Bình Minh đã triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Trong Kế hoạch đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm “Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

 

Tin liên quan