Gắn kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình

Với phương châm lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân làm nội dung trọng tâm, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

     Trong những năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã được Nhân dân trong toàn huyện đồng tình hưởng ứng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tác động tích cực đến việc xây dựng thôn văn hoá ở các địa phương, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện Thăng Bình các xã, thị trấn đã xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao, trong đó có 16 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định; 106 thôn, khu phố có Nhà văn hóa – Khu thể thao, trong đó có 89 Nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn; hiện nay huyện đã quy hoạch và chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng khu Quảng trường trung tâm tại Thị trấn Hà Lam, quy hoạch và xây dựng Khu công viên Hà Kiều. Đối với thiết chế phục vụ hoạt động thể dục thể thao, hiện tại toàn huyện 01 sân vận động trung tâm (sân Cây Cốc) đang chuẩn bị đầu tư nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn, 21 sân bóng đá 11 người, trong đó có 16 sân đạt chuẩn, 13 sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, 110 sân bóng chuyền, 27 sân cầu lông, 04 bể bơi phục vụ trong việc tập luyện và tổ chức thi đấu tại địa phương.

     Các khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi cũng được đầu tư lắp đặt, toàn huyện có 10 điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Phong trào thể dục, thể thao được Nhân dân tham gia và ngày càng phát triển, tổ chức hàng trăm giải thi đấu nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện; các lớp dạy võ thuật, câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sân bãi và cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục, thể thao… Bên cạnh đó, ở những nơi có điều kiện còn mở thêm các dịch vụ như: tập luyện thể hình, tập yoga, dạy võ thuật, dạy bơi, dưỡng sinh. Qua đó, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao của mỗi địa phương và toàn huyện. Đặc biệt các xã “Đạt chuẩn nông thôn mới” về cơ bản đạt chuẩn tiêu chí 06, trong đó có khu vui chơi dành cho trẻ em. Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tại Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, khu phố một số nơi đã trở thành phong trào rộng khắp; bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo thu hút nhiều thành phần tham gia đã tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân, tạo sự gắn bó đoàn kết cộng đồng. Hiện nay, hệ thống các thiết chế văn hóa, nhất là nhà văn hóa ở thôn, khu phố trên địa bàn huyện ngoài việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân, còn là nơi sinh hoạt chính trị- xã hội như: Họp chi bộ, các đoàn thể, quán triệt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, phổ biến thời sự, khoa học kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục về lối sống, thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh; triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, đây cũng chính là nơi tổ chức các hội thi, liên hoan, tập luyện, giao lưu văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ sở thích… nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi giải trí tiếp cận thông tin và sáng tạo các giá trị văn hóa của người dân ở cơ sở.

Ảnh: Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc trong quá trình xây dựng NTM tại huyện Thăng Bình

 

     Để tiếp tục gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1617/KH-UBND về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.Qua đó nhằm tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Quảng Nam và huyện phát động. Tất cả hướng đến việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, làm nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Huy động nguồn lực toàn xã hội xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

     Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Thăng Bình là tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tính cố kết cộng đồng, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người về trí tuệ, tâm hồn, đạo đức, nhân cách tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững. Gắn kết và phát huy phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển văn hoá, du lịch nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá xây dựng, quản lý, vận hành phát huy các thiết chế văn hoá và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hoá của Nhân dân, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn huyện.

     Qua thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM cho thấy mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, vì công tác xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng, đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, xây dựng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút người dân tham gia, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 16/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80%, bình quân đạt 18,25 tiêu chí/xã; có 19 khu dân cư và 02 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Bình Phú đạt xã NTM nâng cao vào năm 2023 và xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

     Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động lớn đến sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới; ngược lại, xây dựng nông thôn mới cũng góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển. Gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc xây dựng nông thôn mới là sự tương tác cơ học thúc đẩy quá trình phát triển, đem lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Thăng Bình đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tin liên quan