Phát huy vai trò của kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông mới

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã (HTX)”, trong những năm qua, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), các HTX trên địa bàn huyện Thăng Bình đã cơ bản phát huy vai trò trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM.

     Kinh tế tập thể, HTX luôn gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, là cơ sở và lực lượng cốt lõi để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM cho cán bộ, thành viên HTX. Cùng với đó, huyện đã tập trung thực hiện các chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, liên kết sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo điều kiện để các HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đồng thời đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012, phát triển các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình HTX, Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả đã góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM và đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình OCOP, tích tụ ruộng đất ở địa phương…

     Toàn huyện hiện có hơn 100 tổ hợp tác được thành lập và hoạt động với hình thức tổ hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp...Tổng số HTX đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện đến nay là 63 HTX, trong đó số HTX NN thành lập mới từ sau khi có Luật HTX năm 2012 là 38 HTX. Các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đến nay đã tổ chức mở rộng các dịch vụ mới, có liên kết sản xuất, cụ thể như: dịch vụ cơ giới hóa, khâu làm đất, thu hoạch, liên kết sản xuất giống lúa, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường,… đáp ứng được nhu cầu sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn và tài sản. Một số HTX đã tập trung sản xuất sản phẩm có sức cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, phù hợp với nhu cầu thị trường như HTX NN Bình Đào, HTX NN Bình Hải doanh thu đạt khoảng 4 tỷ đồng/năm, lãi bình quân hằng năm trên 100 triệu đồng... Riêng các HTX sản xuất lúa, gạo hoạt động khá hiệu quả; trong vụ lúa Đông Xuân vừa qua với năng suất cao, giá bán cao. Một số HTX liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ lúa cho nông dân, tạo được niềm tin cho bà con nông dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn. Đặc biệt, hiện nay có 05 sản phẩm do HTX sản xuất đạt chuẩn OCOP, trong đó có 3 sản phẩm được công nhận 3 sao là Nếp hương lân Trường Giang, dầu mè đen nguyên chất Bình Đào của HTX NN Bình Đào; dầu phụng sạch Bình Nam của HTX DV NN Bình Nam và 02 sản phẩm công nhận 4 sao là Gạo cái Quạt mo của HTX Thanh niên Thăng Bình và nước mắm Cửa Khe Hai Hiền của HTX nước mắm Hai Hiền.

     Nhìn chung, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét, các sản phẩm được sản xuất trên nhu cầu của thị trường, chất lượng được nâng cao, có sức cạnh tranh. Đội ngũ quản lý điều hành hợp tác xã được củng cố, năng lực vốn, trình độ sản xuất được cải thiện, phương thức điều hành được đổi mới theo nhu cầu thực tiễn, từng bước phát huy vai trò của kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Liên kết sản xuất lúa giống của các HTX trên địa bàn huyện đem lại hiệu quả kinh tế cao

 

Sản phẩm gạo cái quạt mo của HTX Thanh niên Thăng Bình đạt chuẩn OCOP 4 sao

 

     Vì vậy, thời gian tới, để phát huy tối đa vai trò của các HTX trong quá trình xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

     Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với kinh tế HTX. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể. Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã ban hành. Tổ chức hội thảo, tọa đàm để HTX được tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của HTX trong quá trình thực hiện các chính sách.

      Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTX nông nghiệp theo kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Hướng dẫn các HTX tổ chức thực hiện tốt các phương án kinh doanh dịch vụ của HTX, chọn những dịch vụ thiết yếu theo yêu cầu của hộ xã viên phù hợp với khả năng về vốn, quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của HTX đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ thành lập mới các HTX nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển HTX sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương để hình thành liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể áp dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình kinh tế của HTX theo hướng hữu cơ, VietGap, ...., các ứng dụng nhà màng, nhà lưới, công nghệ tưới tiên tiến...

     Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế HTX. Ưu tiên bố trí các nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX tham gia liên kết sản xuất; gắn kết chặt chẽ hơn việc liên kết giữa doanh nghiệp và HTX. Xây dựng một số mô hình điểm, mang tính đột phá để nhân rộng. Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao ở những vùng sản xuất hàng hóa tập trung; các xã có sản phẩm chủ lực mang lợi thế cạnh tranh.

     Thời gian tới, các HTX trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất. Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế HTX gắn với chuỗi giá trị, tạo động lực cho quá trình xây dựng NTM gắn với thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Tích cực triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phát triển sản phẩm OCOP, chú trọng đầu tư xây dựng vùng sản xuất công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp của các HTX tiếp tục đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu thực hiện tiêu chí số 13 trở thành tiêu chí nổi trội trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu...

Tin liên quan