Đảng bộ xã Bình Định Bắc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 28/4/2022, Đảng bộ xã Bình Định Bắc tổ chức đợt quán triệt học tập các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

     Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng uỷ đã quán triệt các văn bản như: Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII như: Quy định số 22- QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 41- QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ  như: Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình số 18-CT/HU, ngày 28/3/2022 của Huyện uỷ về thực hiện NQ 20-NQ/TU.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Để - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã quán triệt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung sinh hoạt chính trị Kết luận 21- KL/TW vào các kỳ sinh hoạt chi bộ tiếp theo để tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tin liên quan