Thăng Bình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

Trong hai ngày 5 và 6.5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho hơn 150 cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

 

     Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở được hướng dẫn và tìm hiểu nội dung Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50 ngày 29.10.2021 của Huyện ủy Thăng Bình về thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 và các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; dư luận xã hội và một số công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam; nội dung Quyết định 217 ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định 124 ngày 02.02.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

     Thông qua lớp bồi dưỡng các cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở có điều kiện thảo luận, trao đổi, qua đó làm sáng tỏ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận. Qua đó làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương.

 

Tin liên quan