Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai Chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD)

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong thời gian qua KBNN Thăng Bình triển khai hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

     Việc triển khai DVCTT thuộc lĩnh vực KBNN đã góp phần cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/24h (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet, nên giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động (tiền giấy, mực…) cho các đơn vị trong giao dịch chi Ngân sách Nhà nước với KBNN. 

     Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai DVCTTT đã phát hiện một số hạn chế như: Chưa phục vụ các yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với hệ thống TABMIS; Chưa kết hợp được chức năng quản lý kiểm soát, thanh toán và kết xuất số liệu từ cùng một hệ thống nhất quán, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và chất lượng dữ liệu người nhập; Chưa quản lý thông tin kế hoạch vốn trung hạn theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định.

 

     Để khắc phục tình trạng trên, Kho bạc Nhà nước đã ban hành công văn số 1409/KBNN-CNTT ngày 30/3/2022 về việc hướng dẫn triển khai diện rộng chương trình ĐTKB-GD. Chương trình ĐTKB-GD được KBNN xây dựng cho phép cán bộ kiểm soát chi có thể quản lý được chi tiết các lần thanh toán (tạm ứng, thực chi), quản lý kế hoạch vốn trung hạn, KHV hàng năm làm căn cứ cho kiểm soát chi, quản lý thông tin pháp lý của dự án (như quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư, hợp đồng A-B, cam kết chi,…) từ số liệu được tổng hợp và kết chuyển sang chương trình THBC_LAN để tổng hợp báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. Đồng thời chương trình ĐTKB-GD được giao diện với Dịch vụ công trực tuyến KBNN, giao diện với hệ thống TABMIS và các hệ thống liên quan khác, giúp cán bộ kiểm soát chi KBNN chỉ cần thực hiện các thao tác cập nhật, kiểm soát dữ liệu trên 1 hệ thống duy nhất là ĐTKB-GD.

     Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2022 đến nay KBNN Thăng Bình đã vận hành thành công chương trình ĐTKB-GD trên toàn địa bàn, 100% dự án chuyển đổi thành công sang chương trình ĐTKB-GD và đăng ký giao diện thành công với chương trình DVC và TABMIS. Từ ngày 01/6/2022, 100% hồ sơ dự án của các Chủ đầu tư mở tài khoản tại KBNN Thăng Bình được giao dịch, kiểm soát thanh toán qua chương trình này, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch, cho cán bộ KBNN làm nhiệm vụ kiểm soát chi, góp phần cải cách thủ tục hành chính như chủ trương của Chính phủ đã đề ra./.

Tin liên quan