Ủy ban Mặt trận xã Bình Phục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri

Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, Ủy ban Mặt trận xã Bình Phục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn 04 thôn. Tại buổi tiếp xúc, các tổ Hội đồng đã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân xã Bình Phục, báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.

 

     Theo báo cáo tổng hợp của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phục, tại 04 buổi tiếp xúc cử tri ở 04 thôn có trên 60 lượt ý kiến của cử tri phản ánh đối với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nội dung của cử tri phản ánh xoay quanh các vấn đề như chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, các hoạt động xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và các vấn đề khác như đất đai, môi trường…Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ý kiến phản ánh đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã trao đổi và trả lời cho cử tri; các vấn đề quan trọng đã được Ủy ban mặt trận TQVN xã tiếp thu và trình tại kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân xã Bình Phục để tiếp tục trả lời cho cử tri./.

 

Tin liên quan