Mặt trận xã Bình Trị quán triệt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 6.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các văn bản của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho gần 100 cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị.

 

     Theo đó, chuyên đề có 2 phần: phần thứ nhất giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.