Ủy ban mặt trận TQVN xã Bình Sa sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019- 2024

Sáng ngày 29/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Công tác mặt trận xã 6 tháng đầu năm 2022.