Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh (2021 - 2025).

 

     Theo đó,  Mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân nông thôn thấy rõ vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng NTM; tham gia vào quy hoạch NTM; xây dựng xã NTM; đóng góp sức người, sức của, đất đai, vật kiến trúc, cây lâu năm, để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình; tham gia giám sát; quản lý, sử dụng công trình sau khi công trình hoàn thành; nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo. Đồng thời tham gia thực hiện tốt các phong trào như “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Sạch từ nhà ra ngõ”; “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”; “Sạch đường, tốt ruộng”; “Giỏ rác đồng ruộng”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; “4 có” đối với xã có sản phẩm đặc trưng - có khu dân cư NTM kiểu mẫu - có tuyến đường hoa - có cổng chào ” và “3 có” đối với khu dân cư có vườn xanh - có nhà sạch - có ngõ đẹp.

     Được biết, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, ít nhất 40% xã NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí, không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu, ít nhất 60% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Tin liên quan