Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh (2021 - 2025).