Thăng Bình: 13 thủ tục hành chính cắt giảm 10% thời gian giải quyết, 16 thủ tục hành chính trả kết quả trong ngày

Ngày 17.10, UBND huyện Thăng Bình ban hành Công văn số 1887 về việc triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trả kết quả trong ngày và cắt giảm 10% thời gian giải quyết trên địa bàn huyện.

Thăng Bình khẩn trương thiết lập quy trình điện tử các thủ tục tiếp nhận, giải quyết TTHC theo thời gian phê duyệt bắt đầu từ ngày 1.11.2022

 

     Theo đó, 7 TTHC cấp huyện thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết bao gồm: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-Thương Binh và Xã hội; Cấp lại, điều chỉnh cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giếp phép hoạt động do phòng LĐ, TB &XH cấp; Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Cấp xã có 6 thủ tục đó là: Đăng ký lại khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm; Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

     Về thực hiện trả kết quả trong ngày, cấp huyện có 10 thủ tục là: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; Chứng thực khai nhận di sản mà di sản là động sản; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Chấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Mua quyển hóa đơn; Mua hóa đơn lẻ. Và 6 TTHC cấp xã là: Đăng ký kết hôn; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản đó là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.

     Để việc cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo quy định, UBND huyện giao phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định trước ngày 31.10.2022. 

     Kể từ ngày 1.11.2022, các phòng chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo thời gian phê duyệt. Đồng thời văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện niêm yết danh mục các TTHC trả kết quả trong ngày và cắt giảm 10% thời gian giải quyết tại bộ phận một cửa huyện, cổng thông tin điện tử để tổ chức và cá nhân biết thực hiện.

Tin liên quan