Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân biển năm 2022

Sáng ngày 08/11/2022, Tại hội trường nhà văn hóa đa năng xã Bình Hải, BCH Quân sự huyện Thăng Bình tổ chức khai mạc huấn luyện LLDQ biển năm 2022 cho 4 xã Bình Hải, Bình Nam, Bình Minh và Bình Dương, với 34 Đ/c lực lượng dân quân biển tham gia.

Ảnh : Đ/c Trung tá Nguyễn Trọng Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Thăng Bình phát biểu khai mạc huấn luyện.

 

     Mục đích đợt huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng DQ biển nắm được nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta hiện nay… Đồng thời các đ/c cũng được trang bị, nắm chắc các động tác kỹ thuật và phương án chiến đấu làm cơ sở để nâng cao nhận thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiện vụ được giao.

Tin liên quan