Hội viên nông dân xã Bình Dương ra quân nạo vét kênh mương nội đồng nhằm phục vụ tốt nhất vụ sản xuất Đông Xuân 2022-2023

Vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 xã Bình Dương có kế hoạch sản xuất gần 125 ha cây lúa và hơn 160 ha cây trồng các loại. Để đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng vụ Đông Xuân đặc biệt là cây lúa, những ngày qua, BCH Hội nông dân xã triển khai đồng bộ các kế hoạch sản xuất cho các chi hội, kết quả đã kêu gọi được 470 ngày công của hội viên, các chi tổ hội nạo vét hơn 07 km kênh mương nội đồng, 900m3 bùn đất, hơn 300m3 bèo tây.

     Ông Phan Đức Bảy, hội viên tổ 3, chi hội nông dân Lạc câu, xã Bình Dương cho biết: “Mưa lũ vừa qua đất, bèo, cỏ dồn về làm hệ thống kênh mương bị lấp và hư hỏng nặng nề. Hội viên nông dân trong chi hội đã ra quân đồng loạt để tập trung nạo vét kênh mương cho sạch sẽ và đưa khối lượng cây cỏ lên cao để đảm bảo cho dòng chảy, đảm bảo nước tưới, tiêu cây trồng vụ đông xuân sắp đến”.

     Phong trào phát động Hội viên nông dân nạo vét kênh mương được Hội Nông dân xã Bình Dương phát động hàng năm nhằm xây dựng và phát triển phong trào này một cách thường xuyên, khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường của Hội viên nông dân trong việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi, tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng ruộng  phục vụ sản xuất nông nghiệp.

     * Một số hình ảnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng của Hội viên nông dân xã Bình Dương:

Chi hội nông dân thôn Nam Hà phát bờ vét mương

 

Chi hội nông dân Lạc Câu vét bèo, cây cỏ.