Dấu ấn công tác Tuyên giáo năm 2022 ở huyện Thăng Bình

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, công tác Tuyên giáo của huyện Thăng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác, kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Thời gian qua, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh đi trước, mở đường trên mặt trận tư tưởng, nhằm thống nhất ý chí, sự đồng thuận xã hội, tạo ra quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từng bước đổi mới phương pháp công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng, hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, khoa giáo được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.

     Năm 2022, trong bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình khu vực và thế giới, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; tuy nhiên, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động nổi bật và đạt những kết quả tích cực. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thăng Bình gắn với triển khai Chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đến nay, 100% các chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đối với tập thể và cá nhân theo kế hoạch đề ra. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tham mưu tổ chức Hội nghị “Cập nhật kiến thức và thông tin thời sự” cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn trên toàn huyện.

     Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”; qua diễn đàn đã biểu dương, khen thưởng 5 mô hình và 3 điển hình trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác được chú trọng, nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như mô hình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn” của Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; mô hình “Du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm” của Đảng ủy xã Bình Dương; mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc xây dựng giao thông phục vụ phát triển đô thị” của Khối Dân vận, Đảng ủy xã Bình Minh; mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Bình Định Bắc” của Chi bộ Công an xã, Đảng ủy xã Bình Định Bắc; mô hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Đào” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Đào…

     Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thiết lập và duy trì tốt hoạt động của các trang, nhóm Faceboook, Zalo, Mocha dưới sự theo dõi, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, qua đó đã, chủ động, kịp thời chia sẻ rộng rãi các thông tin chính thống, định hướng dư luận trên Internet và mạng xã hội. Đã báo cáo với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thực hiện công tác đấu tranh trên không gian mạng đối với 02 đối tượng (FB Phạm Huyền Trang và FB Phan Thanh Khiết) đưa thông tin sai sự thật về tình hình của huyện để phối hợp xử lý.