Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống người dân

Huyện Thăng Bình quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) vào năm cuối 2025 với mục tiêu đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.