Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được cả hệ thống chính trị của xã Bình Đào, huyện Thăng Bình vào cuộc cùng với Nhân dân không ngừng phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã được nâng lên rõ rệt.

     Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Chính vì vậy, Đảng bộ xã luôn đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân trong thực hiện chương trình.

     Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

     Hưởng ứng những nội dung của Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình tổ hợp tác…, Kết quả năm 2020 đã triển khai, hướng dẫn Nhân dân xây dựng Tổ hợp tác khởi nghiệp Trường Giang, qua đó hướng dẫn phương án kinh doanh đạt hiệu quả phù hợp với nhu cầu thiết yếu của từng thành viên trong tổ hợp tác. 

     Tổ hợp tác khởi nghiệp Trường Giang bắt đầu thành lập vào tháng 04/2020; tại tổ 7, thôn Phước Long, xã Bình Đào do một nhóm hộ gia đình gồm 06 thành viên do anh Võ Ngọc Anh làm Tổ trưởng, Tổ hợp tác gồm những thanh niên và nông dân trẻ, có cùng chí hướng, tâm huyết muốn khởi nghiệp trên đồng ruộng quê hương. Với mục tiêu ban đầu là mong muốn tạo ra một bước ngoặc mới trên lĩnh vực nông nghiệp bằng việc thực hiện tích tụ ruộng đất bỏ hoang để đưa vào cải tạo, chuyển đổi cây trồng và liên kết sản xuất nhằm tạo ra những cánh đồng có diện tích lớn, có diện mạo mới và có sức sống mới; không còn cảnh hoang hóa trên đồng ruộng.

Ảnh :Tổ hợp tác khởi nghiệp Trường Giang thu hoạch sen

  

     Trước khi hình thành ý tưởng khởi nghiệp, anh Võ Ngọc Anh nhận thấy tại địa phương  còn nhiều khu vực có diện tích đất hoang hóa do UBND xã quản lý bị sình lầy không sản xuất được trong thời gian dài và đất sản xuất do nhà nước giao cho Nhân dân nhưng cũng bị bỏ hoang từ hai năm trở lên chiếm diện tích khá nhiều. Từ đó anh Võ Ngọc Anh đã nghỉ ra ý tưởng thành lập Tổ hợp tác để phát triển kinh tế, anh Võ Ngọc Anh cùng một nhóm thanh niên nông dân trẻ cùng ngồi lại bàn bạc, lên kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập dự toán nhu cầu cho từng khu vực và hình thành ý tưởng khởi nghiệp bằng việc lập đề án tích tụ, tập trung ruộng đất chủ yếu trên đất bỏ hoang để xây dựng Phương án đầu tư và liên kết sản xuất. Từ đó thành lập Tổ Hợp tác khởi nghiệp Trường Giang.