Bình Nguyên phát động xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025

Sáng 12.9.2023, Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Lễ phát động xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025. Đây là Đảng ủy đầu tiên của huyện Thăng Bình thực hiện nội dung này. Đến dự, có đại lãnh đạo các Ban đảng Huyện uỷ cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, các ban ngành Mặt trận, đoàn thể xã và Bí thư, Phó bí thư, cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

     Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU, ngày 31/5/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Quy định số 818- QĐ/HU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quy định tiêu chí đánh giá “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Theo đó, Đảng ủy xã Bình Nguyên xây dựng Kế hoạch và phát động rộng rãi toàn Đảng bộ xã thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, với các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Qua đó, Đảng ủy phấn đấu hằng năm về đánh giá xếp loại đối với chi bộ có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 50% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ”.

     Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Dương Ngọc Lân - HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết, đây là Đảng bộ đầu tiên của huyện triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, do đó, để mô hình đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và rèn luyện không ngừng của toàn Đảng bộ nói chung và từng đồng chí đảng viên nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh đây là một phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thị Đông Anh - Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ xã, tác động đến từng đảng viên, lấy "kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức"; với phương châm: “thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Các chi bộ phải quyết tâm thực hiện tốt bốn nội dung quan trọng như trong kế hoạch đã nêu. Đồng thời, các tổ chức đảng và đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, mỗi đảng viên phải nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thật sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ đảng viên...

     Tại Lễ phát động 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”

     Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp nêu trên thì xây dựng “Chi bộ 4 tốt” sẽ thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

     * Một số hình ảnh tại Lễ phát động: