Đẩy mạnh đưa thông tin về cơ sở

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở đối với sự phát triển của huyện. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

     Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, Kế hoạch số 98-KH/TU cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 58-KH/HU, ngày 20/6/2017 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị nghiêm túc.

     Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Nội dung thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin ở cơ sở được cập nhật thường xuyên, liên tục. Các đơn vị, địa phương đã bám sát nhu cầu thông tin, nhận thức, trình độ của từng đối tượng và tình hình thực tiễn để lựa chọn nội dung và hình thức thông tin. Nhờ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở đã góp phần quan trọng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp; góp phần phát triến kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng mạng viễn thông trong tổ chức trực tuyến các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết, hội nghị báo cáo viên; tổ chức các phòng họp trực tuyến; chú trọng ứng công nghệ thông tin mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện để tăng hiệu quả tuyên truyền tới người dân. Hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân ở cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: thông qua cổng Thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử đảng bộ huyện, Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và xã, thị trấn. Hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện và xã, thị trấn. Thư viện huyện; thư viện và bưu điện văn hóa xã. Đội thông tin lưu động, tuyên truyền phổ biến pháp luật; trợ giúp pháp lý, Bản tin nội bộ, các buổi hội họp, sinh hoạt Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Bản tin công cộng (bản tin điện tử, băng rôn, panô, appich, tờ rơi, xe tuyên truyền lưu động...) và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác. Việc tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh của người dân được các cơ quan, các lực lượng thực hiện theo đúng quy định; các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời, giải đáp kịp thời (thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; hội nghị tiếp dân của lãnh đạo chủ chốt các cấp...).

     Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thông tin ở cơ sở được chú trọng đầu tư. Hiện nay, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có Đài truyền thanh và đa số đều hoạt động ổn định. Mồi Đài truyền thanh cơ sở có máy phát sóng FM có công suất từ 30 đến 50W và từ 20-30 cụm loa FM. Thực hiện Đề án củng cố, phát triển sự nghiệp truyền thanh- truyền hình trên địa bàn huyện đến năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ 700 triệu đồng để các địa phương mua máy vi tính, lắp đặt các cụm loa FM, máy phát sóng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đài cơ sở chủ động sản xuất và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa phương với tần suất trung bình từ 2 đến 4 chương trình mỗi tháng. 100% xã, thị trấn được trang bị loa di động, xe máy phục vụ công tác tuyên truyền. Hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo hoạt động thông suốt, thông tin đến mọi nhàCổng thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện bình quân mỗi ngày đăng từ 2 đến 5 tin, bài viết, tư liệu; Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh, truyền hình huyện phát sóng mồi ngày một chưcmg trình có thời lượng từ 25 đến 30 phút; các Đài truyền thanh xã, thị trấn mỗi tháng sản xuất từ 2 đến 4 chương trình có thời lượng từ 15 đến 20 phút, cơ bản đáp ứng được công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến đầy đủ và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội từ cơ sở.

     Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được chú trọng. Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy gồm 26 đồng chí. Đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở gồm 230 đồng chí; 22 cán bộ phụ trách công tác Văn hóa & thông tin và cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, thị trấn. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên ở các điểm trường xã, thôn là lực lượng quan trọng trong công tác thông tin cơ sở của huyện. Hằng năm, đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, được trang bị phương tiện, trang thiết bị,... phục vụ hoạt động thông tin cơ sở. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng được quan tâm đầu tư

 

     Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động thông tin cơ sở có nội dung còn hạn chế; một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước truyền tải tới Nhân dân đôi khi chưa kịp thời. Thiết chế văn hoá thông tin và hoạt động thông tin cơ sở còn hạn chế về nội dung, thông tin có lúc chưa được kịp thời, thiếu tính sinh động, hấp dẫn, đôi lúc chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc ứng dụng, tích hợp các công nghệ hiện đại như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét…

     Thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các địa phương, đơn vị. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và sự tham gia của cán bộ, đảng viên nhằm huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị trong hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về truyền thông, thông tin đa phương tiện, mạng xã hội… tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử các huyện, xã, thị trấn trong việc truyền tải thông tin bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở, lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tập trung đầu tư, củng cố các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan