Nỗ lực duy trì và nâng chuẩn tiêu chí nông thôn mới

Từ khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 đến nay, xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình) luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo kinh tế- xã hội của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới theo chuẩn mới đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa.

     Cũng như các địa phương khác trong huyện, khi xây dựng NTM xã Bình Nguyên gặp không ít khó khăn, song bằng sự đoàn kết, quyết tâm từ cấp ủy Đảng, chính quyền đến người dân, năm 2019, Bình Nguyên là một trong 05 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM. Đến nay, diện mạo của xã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên. Song niềm vui “về đích” NTM không làm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt bởi xã xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là quá trình liên tục với mục đích là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với quan điểm đó, Ban chỉ đạo cấp xã đã tiến hành rà soát thực trạng NTM trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là có giải pháp đối với các tiêu chí không duy trì theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

     Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm, UBND xã đều ban hành các kế hoạch để phát triển và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí về giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát huy vai trò của chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động. Nhờ vậy, tạo được sự đồng thuận, nhất trí và sự tự nguyện tham gia đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới với quan điểm “lấy sức dân phục vụ cho dân”, từng bước đưa công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đi vào chiều sâu, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nông nghiệp và đời sống nông dân theo hướng tích cực.

     Đặc biệt, qua 03 năm triển khai thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2023, bức tranh NTM, diện mạo làng quê có nhiều đổi mới, khởi sắc. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư nhất là giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá. Kinh tế của xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế của xã có chuyển biến tích cực; việc giải ngân các nguồn vốn NTM đều đạt 100%. Giai đoạn 2021-2023, từ nguồn vốn Chương trình NTM và các nguồn vốn lồng ghép khác, đã bê tông hóa 8,35km đường GTNT; 2,13km GTNĐ, đảm bảo đạt tiêu chí số 2 về giao thông và hơn 10 cống thoát nước các loại; xây dựng 05 công trình kênh mương thủy lợi với chiều dài 4,7km; xây dựng, sửa chữa 02 công trình trường học các cấp; nâng cấp, sửa chữa 03 nhà văn hóa, khu thể thao thôn; hệ thống đài truyền thanh xã ứng dụng CNTT,... với tổng nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đạt khoảng 25 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến sâu sắc, nếp sống văn hoá nông thôn có nhiều tiến bộ; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73%. 

     Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, xã đã nỗ lực thực hiện với nhiều nội dung ưu tiên như: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và y tế; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã…

     Tuy nhiên duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt đang là thách thức không nhỏ. Các tiêu chí “tĩnh” như: Giao thông, thủy lợi, trường học, điện, chợ nông thôn… nếu không có việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, thì theo thời gian, quá trình sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu sẽ làm hao mòn, hư hỏng. Còn đối với những tiêu chí như: an ninh trật tự, môi trường, văn hoá... luôn thay đổi và phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan cũng như ý thức của người dân.

     Đến thời điểm hiện nay, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh thì xã duy trì 16/19 tiêu chí xã Nông thôn mới; có 3 tiêu chí không duy trì: Quy hoạch; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và Văn hóa. Tuy nhiên, quy hoạch thì hiện nay xã đang triển khai và đang lấy ý kiến phản biện Đồ án quy hoạch chung xã Bình Nguyên giai đoạn đến năm 2030.Đối với thôn Nông thôn mới Kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của giai đoạn 2016-2020: thôn Liễu Thạnh được công nhận năm 2018; tuy nhiên theo Bộ tiêu chí mới, duy trì đạt chuẩn 08/10 tiêu chí, có 02 tiêu chí không duy trì (Tiêu chí 3: Vườn và nhà ở hộ gia đình; Tiêu chí 6: Văn hóa, giáo dục, Y tế). Đối với thôn Thanh Ly 2 đăng ký xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2024 đã đạt chuẩn 06/10 tiêu chí, có 04/10 tiêu chí không đạt chuẩn (Tiêu chí 1: Giao thông, Tiêu chí 3: Vườn và nhà ở hộ gia đình, Tiêu chí 6: Văn hóa, giáo dục, y tế, Tiêu chí 7: Môi trường).... 

Tuyến đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp” tại Tổ 1 thôn Liễu Trì

 

     Thời gian đến, để giữ vững và duy trì các tiêu chí NTM theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025, xã cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, tạo động lực cho phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, huy động nguồn lực thực hiện duy tu, nâng cấp các công trình xuống cấp; đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn phấn đấu xây dựng các tiêu chí NTM đạt 100% theo quy định.

     Cùng với đó, xã tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước cùng nguồn lực địa phương và huy động đóng góp của nhân dân để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó ưu tiên thực hiện nâng cấp các tuyến đường bê tông nông thôn, hệ thống mương tiêu trong khu dân cư, giao thông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình phúc lợi của địa phương. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt có giải pháp để xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời rà soát quy hoạch dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cho người dân như: Việc làm, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa; xây dựng được các khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xã có kinh tế - xã hội phát triển và an ninh trật tự được đảm bảo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tin liên quan