Hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng

Tháng thanh niên năm nay đã được thanh niên Thăng Bình triển khai đồng bộ, sáng tạo trong các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện.