Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Tháng 1
Tải về